Bakgrunn  

I flere år har kommunene hatt utfordring med å rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse. Dette, samt økt krav til veiledning av LIS1 (turnusleger) og LIS3 (lege i spesialisering), er bakgrunnen til at kommunene innledet dialog.

Det ble sett på ulike mulige måter å organisere driften av legekontorene på. Målet var å skape en fremtidsrettet og robust tjeneste for innbyggerne i kommunene, samtidig som organiseringen ivaretar krav fra offentlige myndigheter. 

Representanter fra Ibestad, Lavangen, Salangen og Dyrøy kommune var med i arbeidsgruppen. Mai 2018 forelå rapporten “prosjekt Astafjordlegen”. I løpet av 2018 hadde kommunestyrene i tre av kommunene vedtatt å etablere Astafjordlegen, et interkommunalt samarbeid med Salangen kommune som vertskommune. 

Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved legekontorene, men legger til rette for et faglig og resursmessig samarbeid mellom kommunene. 

 

Styrket tilbud til pasientene

Gjennom faglig og ressursmessig samarbeid ønsker vi å gi det beste tilbudet til deg som pasient. De fleste endringene vil være interne, og du som pasient vil merke lite til dem. Som tidligere kontakter du ditt kontor, for legetime hos din fastlege. Ved fravær vil avdelingene samarbeide for å kunne gi deg det beste tilbudet. Gjennom digitale løsninger som felles elektronisk pasientjournal og telefoni, vil vi kunne samarbeide på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil avdelingene kunne hjelpe hverandre ved fravær. Portalløsning med selvbetjening vil kunne motta henvendelser som timebestilling og fornyelse av resepter via internett.

 

Organisering

1.september 2019 er formell oppstartsdato for Astafjordlegen. Astafjordlegen vil bestå av tre avdelinger: Ibestad, Lavangen og Salangen. Avdelingene vil ha felles ledelse.

Personalet ved legekontorene vil være ansatt i Salangen kommune. I tillegg skal det ansettes kommunepsykolog. Kommunepsykologen vil ha Salangen, Lavangen, Ibestad og Gratangen som sitt geografiske arbeidsområde.

 

Kort oppsummert

  • En ny måte å organisere eksisterende tjenester på.
  • Forankret i kommunale vedtak.
  • Interkommunalt samarbeid og veiledning av helsepersonell.
  • Astafjordlegen drifter avdelingene lokalt.
  • Pasientene forholder seg til sin fastlege ved sin lokale avdeling.
  • Samarbeid mellom avdelingene ved fravær.
  • Felles elektronisk pasientjournal med portalløsning for selvbetjening via internett.

 

Varsling av endringer

Det vil bli varslet når felles elektronisk pasientjournal, med portalløsning for selvbetjening via internett, innføres.

Eventuelle endringer i åpningstid/telefontid og telefonnummer vil også fremkomme dersom det blir endringer.

 

Administrativ leder Astafjordlegen