Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter i Lavangen) - søkere på enkeltemner har frist 1. juni, søkere på realkompetanse til enkeltemner har også frist 1. juni, men må være oppmerksom på dokumentasjonskravet til søknad om realkompetanse

 
Ástávuona Giellagoahtie, det samiske språksenteret i Lavangen kommune, starter opp med to samiskkurs høsten 2017 i samarbeid med Norges Arktiske Universitet UiT. (https://uit.no/startsida).
 
I den forbindelse ønsker vi å minne om søknadsfristene til UiT:
 
Søknadsfrist for enkeltemne er 1.juni
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse er 1.mars.
(https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005)
Kursene vi gjennomfører med UiT er:
 
SAM-1031
SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp
https://uit.no/utdanning/emner/emne/455755/sam-1031
og
SAM-1034
SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp
https://uit.no/utdanning/emner/emne/455989/sam-1034
Hva må du dokumentere til UiT ved søknad om realkompetanse?
 
Som realkompetansesøker må du gjøre rede for din motivasjon for å søke opptak til det aktuelle studiet.
 
I tillegg må du skrive en egenvurdering hvor du gjør rede for dine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet.
 
Motivasjon/egenvurdering skrives på et eget ark og lastes opp sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l.
 
All utdanning, praksis og andre forhold som skal legges til grunn for vurderinga, må du dokumentere. Vær oppmerksom på at arbeidsattester skal ha informasjon om arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato) og omfang (stillingsprosent).
 
Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).
 
Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.
 
All relevant dokumentasjon lastes opp som en PDF-fil i nettsøknaden. 
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli vurdert dersom du ikke sender inn egenvurdering.
 
 
Sjekkliste ved studiestart høsten 2017:
 
https://uit.no/utdanning/sjekkliste
 
 
Som vanlig gjennomfører vi et informasjonsmøte på Ástávuona Giellagoahties lokaler i Lavangen på våren, i år blir møte i uke 19 eller 20, nærmere informasjon om nøyaktig dato kommer senere. På dette møtet vil det også bli gitt nærmere informasjon Lavangen kommunes permisjonsreglement og om mulighetene for å søke om permisjonsmidler fra Lavangen kommune.
 
Sametinget har bevilget aktivitetstilskudd til dette formål. https://sametinget.no/
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
 
Lars-Joar Halonen
 
jođiheaddji
 
Ástávuona giellagoahtie
 
mob: +47 941 43 343
 
Loabága suohkan/Lavangen kommune
 
9357 Deannja/Tennevoll
 
NORGA / NORGE
 
Tlf: +47 77 17 66 25
 
Mob: +47 941 43 343
http://www.lavangen.kommune.no