Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgsliste ved kommunestyrevalget i Lavangen kommune.Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.
Iht. valglovens §6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, framsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i Lavangen kommune.

Følgende valglister er godkjent:

 

Áigemearri sáddet listaevttohusaid čavčča gielddastivrraválggaide lei cuoŋománu 1. b. Válgastivra lea dohkkehan evttohusaid. Dás oainnát guđemuš bellodagain lea válgalistu gielddastivrraválggain du gielddas. Válgalisttut fylkkadiggeválggaide almmuhuvvojit sierra. Válgalága § 6-8 mielde ferte váidda mas gáibiduvvo rievdadit válgastivrra mearrádusa dohkkehit dahje bálkestit listaevttohusa, ovddiduvvot ovdal 7 beaivvi leat gollan maŋŋá go dohkkehuvvon válgalisttut leat almmuhuvvon. Váidda sáddejuvvo gieldda válgastivrii, čujuhus čuožžu dás vuolábealde.

Čuovvovaš válgalisttut leat dohkkehuvvon:

Bargiidbellodat
Olgešbellodat
Guovddášbellodat

Válgalisttut leat biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide: Bálvaluskántuvrii,

Lavangen valgstyre/ Loabága válgastivra