På grunn av nåværende smitteutbrudd av covid-19 i Lavangen kommune blir årets markering av Sámi álbmotbeaivi/Samenes nasjonaldag digital slik som i fjord.

Filmen er tilgjengelig
søndag 06.februar.2022 kl. 17:00

For å se filmen, klikk her.


Ordførerens tale:

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

«Hyvve peive». Slik kunne jeg ha fortsatt å tegne mine kvenske røtter til mitt eget livstre. Røtter av kvener, om Rantamaa familien som kom vandrende oppover Tornio-dalen på søken etter et bedre liv. De fulgte med flyttlappene Lars og Isak Knutsen Gargo som skulle til sine sommerbeiter i Norge.

Jeg har alltid latt meg fascinere av historiene om de som var her før oss. Historier om levd liv under tøffe kår.Takket være min mors interesse og oversikt over slekta og min slektning Vera Molunds interesse for slektas historie har jeg fått tegnet et bilde av hvordan livet kunne være for mine forfedre. Historier om mennesker som levde og overlevde. Det ligger mye lærdom i levde liv.

Vi må ikke dvele ved fortiden. Men ved å se tilbake kan vi også finne en god veg framover. Kunnskap overført fra en generasjon til den neste. De hadde navn på hver en sti og hver en knaus, for slik kunne de orientere seg og hverandre. Jeg tenker at det er viktigere enn noensinne å samle, ta vare på og videreformidle den tradisjonelle og lokale kunnskapen.

Mye har skjedd siden det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar for nøyaktig 105 år siden. Noen av de sakene  som ble drøftet den gangen er fremdeles aktuelle. I spennet mellom stolthet over røttene og ønsket om et samfunn der alle er likeverdig inkludert kan vi sammen legge grunnlaget for en god fremtid. Samefolkets dag knyttes til seksbarnsmoren, jordmora, reindriftssamen Elsa Laula Renberg. Hun engasjerte seg i sosiale forhold, fattigdomsproblemer, utdanning -  skole og språkforhold. Kampen for et rettferdig liv for seg og sitt folk var ei sterk drivkraft. Hun jobbet for samiske rettigheter, for at samiske barn skulle lære samisk på skolen og for at reindriftssamene skulle får beholde sine rettigheter.

Vi må for all del ikke være tause, vi må være litt Elsa Laula der det samiske skal likestilles med det norske. Dette kan være en utfordring for alle. Det kan gi spenninger, men også store muligheter. Det er ungene vi må starte med. Barnehage, grunnskole og videregående skole vil være  viktige i det utviklingsarbeidet som vi står overfor. Den samiske kulturen skal gis plass og utvikles sammen med den norske.

I Lavangen står vi overfor store utfordringer for å kunne innfri det barna har krav på. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen sier  at over hele landet er det mangel på samiskspråklige pedagoger, og det utdannes for få samiskspråklige barnehagelærere. Det samiske samfunnet står ovenfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av ansatte som behersker samisk språk.

Fra 2018 ble borgelig vigsel et kommunalt ansvar og ordfører, varaordfører og kommunedirektør ble gitt vigselsrett. Det er med glede Lavangen kommunen fra 1. januar i år utvidet denne myndigheten til også å gjelde samisk språkkonsulent slik at Lavangen kommune også kan tilby vigsel på samisk.

I Lavangen kommune var det planlagt en samisk konferanse for ansatte i barnehage og skole i høst, men på grunn av restriksjoner måtte vi dessverre utsette den. Men vi skal gjennomføre den i løpet av våren. Målet med en slik konferanse er å skape forståelse og respekt for hverandre og fortiden, og med det som bakteppe skal vi skape veien videre sammen. Tanken er at dette skal bli en årlig konferanse, med forskjellige målgrupper hvert år

Jeg er veldig glad for det arbeidet som allerede er lagt ned i Lavangen, men vi har fortsatt en vei å gå. Gjennom sendingen i dag skal vi bli kjent med noen kunstnere/aktører med røtter i lokalsamfunnet vårt. Jeg er glad for at vi kan vise frem noen av disse i dag,  jeg er også glad for at vi har flere i kommunen som tar vare på og formidler lokal samisk kunst og kultur.

Urfolk over store deler av verden opplever en gryende bevissthet. I stedet for å skamme seg over røttene sine, er de stolte av dem.Mange norske samer omfavner identiteten sin i dag. De tar stolt på seg kofta på festdager. Unge artister både joiker, synger og rapper på sitt språk. Og jeg ser frem til å bli kjent med artisten Emil Karlsen på slutten av sendingen. Han er en samisk kunstner og artist. Han ble valgt som Riddu Riđđus unge kunstner i 2019. Karlsen er oppvokst i Storfjord kommune. I voksen alder lærte han seg å joike.

Håper alle får en fin samisk nasjonaldag og at vi i 2023 kan markere dagen ved å pynte oss og møtes til felles feiring

Lihkku beivviin!

 

Sátnejođiheaddji Hege M.Rollmoen/ Ordfører Hege M.Rollmoen