Eiere av eiendommer med jordbruksareal, har plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er det ny eier, må eier innen ett år ta stilling til om eier ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må eier sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.