I kommunestyret 03.09.20 ble det gjort vedtak om stimuleringstiltak for sykepleiere. I vedtakets pkt 5 innvilges det stipend til inntil 3 sykepleierstudenter pr. år.

Søknad med dokumentasjon på studieplass og studieplan sendes oss: e-post postmottak@lavangen.kommune.no , eller på papir til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll. Søknadsfrist 1. oktober 2020.

 

Kommunestyret har i møte 03.09.2020, sak 067/20 fattet følgende vedtak:

  1. Det vises til kommunestyre vedtak 15.7.17 sak 20/17. Vedtaket oppheves for å samle alle tiltak for rekruttering og stimuleringstiltak for sykepleiere i et vedtak.
  2. Sykepleiere i turnus i pleie, rehabilitering og omsorgsavdelingen gis 40 000 ekstra i lønn pr år. I tillegg gis 1 uke ekstra fri pr år som beregnes ut i fra jobb fom januar tom desember.
  3. Inntil vakante sykepleier stillinger er besatt lønnes bakvakter med faktor 1:3 time. Ved utrykning betales det for minimum 1 time.
  4. Det innvilges permisjon uten lønn for studiesamlinger og praksis i studietiden for fast ansatte i Lavangen kommune.
  5. Det innvilges kr 30 000.- i stipend i året inntil 120 000,- for hele studiet. Utbetaling skjer 2 ganger pr. år, à kr 15 000,- i juni og desember.
  6. Antall studenter med stipend begrenses til 3 pr år. 2 av stipendene prioriteres fortrinnsvis til fast ansatte som vil øke sin kompetanse med å studere til sykepleier.
  7. Søknadsfrist på stipend er 1. oktober hvert år.
  8. Bindingstid fastsettes til 2 år etter autorisasjon som sykepleier. Ved brudd på bindingstiden skal den økonomiske støtten tilbakebetales Lavangen kommune forholdsmessig ut fra beløpets størrelse etter varighet i ansettelsesforholdet etter at autorisasjon ble tildelt.
  9. Stipend ordningen som utgjør kr 90 000,- pr år reguleres i budsjett fom 2021. Det søkes Fylkesmannen om midler fra «kompetanseløftet»