Departementet skriver:

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov §5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd  skal velges etter kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funskjonsnedsettelse og ungdomsråd

Informasjon spesielt om ungdomsråd

 

Høringsfrist: 1. april 2019.