Arbeidet med temaplanen startet i 2021. Arbeidet har stått i ro en tid, og fortsetter nå med ny prosjektleder fra Midtre Hålogaland friluftsråd.
--

Jfr. kommunestyrevedtak 106/20, 17.12.20, og kommunens planstrategi, så kunngjøres det at planarbeidet til friluftslivets ferdselsårer i Lavangen kommune startes opp igjen.
Her kan du laste ned og lese oppdatert
prosjektplan og framdriftsplan.

 

Den overordnede målsetting med planen er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre attraktive tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. 

Første fase kartlegger det som finnes av tilrettelagte turløyper, stier og annen tilrettelegging til offentlig kartbruk (Kartverket).

 

Har du innspill til f.eks. tilrettelegging som ikke er registrert hos Kartverket/ står i Lavangen fjellvandrerlag sitt turkart? Vil du gi innspill til prosjektgruppa?

 

Send innspill/kontakt:

Marius Saunders,   prosjektleder Midtre Hålogaland friluftsråd

marius.saunders@narvik.kommune.no 

tlf. 932 90 788

 

Den videre prosess legger blant annet opp til folkemøte, i forhold til hvilke tiltak Lavangen kommune skal prioritere. Dette blir nærmere kunngjort.

 

Prosjektgruppa består av:
Marius Saunders, prosjektleder ferdselårer og infrastruktur

Trine Lise Nerdal, Lavangen fjellvandrerlag

Håkon Nygård, Lavangen IF
Heidi Lundberg, Lapphaugen turiststasjon AS

Anne Strømmesen, Lavangen kommune

Norunn Johansen, Lavangen kommune

Albert Pedersen, Lavangen kommune

 

Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt satsingsområde og forankret i Stortingsmelding/regjeringens handlingsplan for friluftsliv.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/ferdselsarer-for-friluftsliv/

 

 

Marius Saunders
Prosjektleder ferdselsårer og infrastruktur

Midtre Hålogaland friluftsråd
tlf. 932 90 788