VEDLIKEHOLD PÅ EKSISTERENDE GATELYSTRASEER I LAVANGEN KOMMUNE 

Lavangen har et veilysnett som dekker store deler av den bebygde delen av kommunen. Vi har i løpet av de siste årene sett at utgifter til vedlikehold har øket betydelig.  

Politisk ledelse har som en følge av dette besluttet at lysene i eksisterende gatelysnettet skal skiftes ut med et nytt og moderne system basert på LED- teknologi.  Det nye systemet vil i tillegg bli utstyrt med automatiske forbruksmålere, moderne styringssystemer som slår av og på lysene etter forhåndsbestemte intervaller.  

Kommunestyret har gjort følgende vedtak i saken: 

  1. Det vises til vedtak i k.sak 114/20 vedrørende samme sak.  
  2. Lavangen kommune gjennomfører nødvendig renovering av eksisterende gatelystraseer i tråd med nevnte vedtak.  
  3. Beregnet kostnad tilsvarende kr. 5 000 000,- finansieres ved et låneopptak med en løpetid på 30 år.  
  4. Årlig utgiftsøkning som en følge av tiltaket tilsvarende kr. 196 000,-legges inn i fremtidige budsjetter.  
  5. Administrasjonen gjennomfører en anbudsprosess å raskt som praktisk mulig. 

Politisk ledelse har som en følge av ovenfor nevnte pålagt administrasjonen å begrense vedlikeholdsarbeid på eksisterende gatelystraseer til et minimum. 
Det betyr at vedlikehold av enkeltpunkter kun skal prioriteres der de dekker busstopp samt i områder hvor barn ferdes og spesielt i forbindelse med ferdsel til og fra skolen.   

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør