Lavangen kommune har laget forslag til ny kommunedelplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet,  og i hht plan og bygningsloven § 11 legges planen ut på høring.
Før planen blir vedtatt av kommunestyret ber vi om din/ditt lagets mening, og spesielt ber vi om forslag til tiltak i handlingsprogrammet.

Folkehelse: Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en viktig del av folkehelsearbeidet som gjøres kommunen, - ikke minst av frivillige lag og foreninger.
                     Det er planlagt en egen folkehelseplan for kommunen og spesifikke folkehelsetiltak er ikke tatt med "idrettssanleggsplanen".

Friluftsliv: Vi ber om innspill og forslag til tiltak.

Kulturbygg: Lag og andre som eier kulturbygg/ungdomshus som har planer om rehabilitering eller nybygg har muligheter til å søke om spillemidler i en egen ordning.  
                      Planer for utbygging/restaurering av kulturbygg fram til 2028 skal være med i denne planens handlingsprogram.

 

Lenke:  Utkast:  Delplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021(2028)

 

Vi ønsker din/ditt lags  skriftlige mening - spesielt i forhold til handlingsprogrammet -  innen fredag  14.07.17.
Send til vår e-post postmottak@lavangen.kommune.no  eller pr. brev til Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll.

Planen blir behandlet  politisk av levekårsutvalget 30.08.17, og til sist av kommunestyret 14.09.17.