Det er reist navnesak av Spansdalen historielag om samiske stedsnavn i Lavangen kommune. Sametingets nordsamiske stedsnavntjeneste har kommet med en foreløpig tilrådning som du finner her. Sametingets tilrådningen kan også hentes på servicekontoret.

 

Skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnsloven. Skrivingen følger gjeldende rettskrivings-prinsipp i nordsamisk som også vektlegger lokal uttale. Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, lovforskriften § 4. 
Etter lov om stadnamn § 8 vektlegges lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til. 

 

Høringsuttalelse sendes til post@lavangen.kommune.no, eller med post til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll, eller leveres i skranken på servicekontoret.

 

Høringsuttalelse merkes «Samiske stedsnavn».

Høringsfrist: 19.mai.2021.

 

Sametingets foreløbige tilrådning til samiske stedsnavn i Lavangen.