Nytt i dag 16.03.2020 (sammendrag, se lengre ned for fullstendig tekst)! 

 

Nasjonalt: 

Regjeringen har bedt påtalemyndigheten håndheve brudd på bestemmelsene om karantene og opphold på fritidseiendommer strengt.  

 • Riksadvokaten har fastsatt at brudd på karantenebestemmelsene normalt straffes med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. 

 • Helsedirektoratet har vedtatt stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:  

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter  
b) Kiropraktorer  
c) Optikere  
d) Fotterapeuter  
e) Logopeder  
f) Psykologer  
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin  
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling  
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv. 

 

Unntak:
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås. 

 

I tillegg gjelder dette for Lavangen: 

 • Vi vil ha behov for ekstra helsepersonell i tiden framover.   
  Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå? 
  Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra? 
  Send en mail. Takk for at du stiller deg villig til å bidra. postmottak@lavangen.kommune.no

 • Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger på kommunens hjemmeside(kommer 17.03.20) , eller ringe tlf. 77 17 65 00.

 • Kriseledelsen i Lavangen kommune har med hjemmel i smittevernloven besluttet å innføre ytterligere midlertidige tiltak utover nasjonale retningslinjer for å begrense utbredelse av Covid-19: 

 • Alle som kommer til Lavngen etter innlandsreiser sør for Nordland fylke skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 09.03.2020.  

 • Fester unngås, og ansamlinger blant folk reduseres til et minimum. 

 

Situasjonsoppdatering lokalt: 

Pr. 16. mars er det bekreftet 3 personer med påvist koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.  

Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad. 

Det er registrert 104 personer i karantene i Salangen.  

Det er registrert 22 personer i karantene i Ibestad. 

Lavangen: Avklares nærmere. 

Alle innbyggere bes lese informasjon om tiltak som følger i den videre tekst. Tiltakene er i tråd med nasjonale føringer, og i noen tilfeller strengere etter lokalt vedtak jf. smittevernlovens kapittel 4, 5 og 7.  

 

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

 

Nye karantene- og testbestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet 15.03.20:

§2. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene (regnet fra 09.03.20). Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig.

 

§3. Unntak fra karanteneplikt

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

 

§4. Isolering

Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering. Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 

§5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endret når flere prøver blir tilgjengelig.

 

Retningslinjer for testing Covid-19, følgende skal testes:

· Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

· Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

· Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

· Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor

· Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

· Øvrige testes ikke

 

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene:

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

1. Be om assistanse fra naboer/familie

2. Be om assistanse fra venner/bekjente

3. Be om støtte/hjelp fra kommunen

 

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

1. Barnehager

2. Barneskoler

3. Ungdomsskoler

4. Videregående skoler

5. Universiteter og høyskoler

6. Andre utdanningsinstitusjoner.

 

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

 

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/ stenging av:

1. Kulturarrangementer

2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

4. Treningssentre

5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

6. Svømmehaller, badeland og liknende

 

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling:

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

2. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.

 

Helsepersonell som omfattes av forbudet:

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

 

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt:

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket.

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

 

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.

2. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.

3. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.

4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.

8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.

10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.

12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

13. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 2 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).

14. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.

15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Legekontoret har telefon 77 17 40 00. Legevakten har telefon 116 117.

 

Egen kommunal korona-informasjonstelefon er opprettet: tlf: 400 07 218.
Telefontid: Hverdager 08.00 - 15.00 og 10.00 – 15.00 i helg. Bemannet av helsepersonell.

Nasjonal koronatelefon 815 55 015.

 

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov.
Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Med hilsen
Astafjordlegen

 

·