Astafjordlegen oppretter ekstra sengepost for å øke lokal behandlingskapasitet i Salangen, Lavangen og Ibestad 

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov.  

Plan er å legge til rette for etablering av en intermediæravdeling (sengepost) i to trinn. Avdelingen vil utrustes og bemannes for å kunne gi nødvendig behandling personer smittet med covid-19. Enten før disse må overføres til sykehus, eller etter intensivbehandling ved sykehus er avsluttet, men videre pleie er påkrevet.  

Avdelingen planlegges etablert ved Lavangsheimen i Lavangen. Lavangsheimen deles opp i tre adskilte soner. En av sonene – Mettestua – forbeholdes pasienter som skal videreføres på Lavangsheimen. Neste sone forbeholdes første etableringstrinn med om lag seks pasienter. Første trinnet kan etableres uten omfattende flytting av pasienter ut fra Lavangsheimen.  

Trinn to utgjør storavdelingen ved Lavangsheimen, og kan skaleres til et behov på over 30 pasienter. Aktivering av dette trinnet vil medføre flytting av de friskeste pasientene til Fjellkysten der ordinær drift videreføres. Det er planlagt og inngått nødvendige avtaler med Fjellkysten for å tilrettelegge for dette.  

Trinn to inbefatter også å inkludere Bardu og Dyrøy kommune i samarbeidet. Årsaken er at vi i felleskap bedre vil være i stand til å bemanne avdelingen med kompetent personell. I tillegg gir det større fleksibilitet og muliget for gjensidig støtte mellom kommunene i en situasjon hvor smittespredningen neppe rammer like hardt i hver kommune samtidig.  

Salangen, Lavangen og Ibestad samarbeider nå om bemanning, utrustning og opptrening av personale. Bardu og Dyrøy inkluderes i videre planlegging frem mot påske. Målet er at alt skal være ferdig forberedt til påske, slik at avdelingen hurtig kan etableres dersom behovet oppstår.  

Berørte pasienter, personale og pårørende er informert.