Lavangen kommune er tildelt 589 000 kroner i en fjerde runde til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter med pandemirelaterte utfordringer.

Totalt 250 millioner kroner fordeles til kommuner som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer i næringslivet.

Fordelingen har også lagt vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger. Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

 

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Når det gjelder ordlyden om «..utenfor EØS området..» er denne korrigert fra KMD til også å gjelde land innen EØS området dersom dette gjelder bedrifter i kommunen.

 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref .gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

-------------------------------------------------------------------------

Fordelingen har lagt vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger. Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister i EØS område

Virksomheter i Lavangen kan søke økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader, inntektsbortfall og tap som følge av pandemien.
Søkere må ha skriftlig dokumentasjon. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søkere som tidligere har fått tildelt støtte, eller har fått avslag, kan søke på nytt.

Tildelt Korona-støtte fra andre ordninger blir trukket fra.

Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 589 000.-

 

 

Søknader fra kommunens reiselivsbedrifter sendes inn via regionalforvaltning.no

Frist for søknad er 6. desember

 

ordfører