Koronavirus - informasjon.

(Siden oppdateres fortløpende ved behov)

Koronavirus er en gruppe virus som er årsak til om lag 20 % av alle forkjølelsessykdommer. Det er ikke et influenzavirus.

Den nye virusvarianten 2019-nCoV har vist seg å gi alvorlig lungebetennelse hos et fåtall av de smittede og anslås å forløpe dødelig hos ca. 1 % av smittede. Dette er sammenlignbart med vanlig sesonginfluenza. Inntil nå har alle dødsfall vært i Asia, hovedsakelig Kina. Det har tidligere vært to epidemier med lignende virustyper, i 2002 (SARS) og 2012 (MERS). Disse hadde høyere dødelighet.

Smitten skjer, som ved annen forkjølelse, ved dråper som hostes eller nyses ut og ved sekret fra nesen. Fornuftig hygiene for å begrense smitte er derfor viktig. Dette omfatter bruk av engangs- lommetørklær og grundig håndvask. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å hoste i albuebøyen istedenfor i hendene og evt. bruke spritbasert hånddesinfeksjon. Munnbind har ingen hensikt på friske, unntatt ved nærkontakt med syke. Derimot kan syke personer benytte munnbind for å unngå å smitte andre.

Det er kun de som har vært i nærheten av syke som kan frykte smitte. Inkubasjonstiden dvs. tid fra man blir smittet til man blir syk angis til 2 – 14 dager. Det er derfor ikke grunn til å frykte smitte hvis det har gått mer enn to uker siden man var i Kina eller i kontakt med smittede.

Dersom noen har mistanke om smitte, bes de ringe legekontor eller legevakt. Mulig smittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre og prøvetaking må derfor avtales med helsepersonell først.

Ved mistanke om smitte kontakt legekontoret på telefon 771 74000.

Det finnes vaksine mot sesonginfluenza. Det er foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot koronavirus. Det finnes pålitelig informasjon på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge, www.helsenorge.no

 

Med hilsen legetjenesten i Salangen, Lavangen og Ibestad

Lars A. Nesje

Interkommunal overlege