Navnesaken ble reist av Spansdalen historielag i 2013 og kommunen har nå mottatt Kartverkets vedtak.

Kartverkets vedtak og vurderingene som ligger til grunn for de ulike samiske stedsnavnene finner du her.

 

Klagerett (lov om stadnavn jfr § 10 og § 6 a-c)

Vedtak på skrivemåten på stedsnavnen kan påklages av:
- et offentlig organ og selskap som det offentlige eier fullt ut
- eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
- en lokal organiasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

Klagen skal grunngis, grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet.
Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klagen sendes til Kartverket, Postboks 600 Sentrum,3507 Hønefoss, eller e-post til post@kartverket.no med kopi til Loabága suohkan/Lavangen komune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll, eller e-post til post@lavangen.kommune.no, eller leveres i skranken på serivicekontoret.  

 

Klagefrist: 09.april.2021

 

Vedlegg:
Kartverkets vedtak - melding om vedtak av samiske naturnavn i Loagága suohkan - Lavangen kommune
Lov om stadnamn