Lavangen kommune har ikke levert årsregnskap for 2021 innen frist, og kommer derfor til å bli oppført i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Det innebærer at kommunen blir underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Lavangen kommune skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Kommunen kan bli utmeldt av registeret når regnskapet for 2022 er levert innen fristens utløp neste år.

Lavangen kommune har over en lengre periode hatt betydelige økonomiske utfordringer med fallende inntekter, noe som har bidratt til at det ikke har vært rom for å styrke bemanningen på økonomisiden. Den viktigste årsaken til fallende inntekter har vært en betydelig nedgang i folketallet.

Vi innser nå at vi for å kunne tilfredsstille lovkravene på dette området i den nye kommuneloven må styrke bemanningen på økonomisiden. Administrasjonen har orientert politisk ledelse om at det vil være nødvendig å øke bemanningen på økonomisiden, og at dette vil bli en sak i forbindelse med budsjettarbeidet for 2023.

 

 

Tennevoll 15. juni 2022
Erling Hanssen
Kommunedirektør