Retningslinjer for kontakt mellom pårørende og beboere på Lavangsheimen 
 

Lavangsheimen har vært stengt for besøkende i forbindelse med korona pandemien. Fra og med tirsdag den 19. mai 2020 blir Lavangsheimen igjen delvis åpnet for besøkende. Det er utarbeidet lokale tilpasninger som vil være styrende for hvordan besøket kan gjennomføres tryggest mulig. 

Det er laget et spørreskjema som den enkelt besøkende besvarer umiddelbart før besøket. Spørreskjemaet tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene for forebygging av koronasmitte. Videre forutsettes alle å ivareta nasjonale retningslinjer om hygiene, avstand til hverandre, og antall personer i rommet.  Pårørende skal ikke berøre inventar unødvendig. De besøkende kan ikke benytte seg av toalett under besøket. 

Alle besøk må avtales og tidfestes.  Det er laget en besøksprotokoll. Besøket må loggføres for eventuell smittesporing. Antall besøkende og antall besøk vil i rimelig grad måtte begrenses. Besøket avgrenses til å gjelde maks 2 pårørende til beboer i første omgang. 

Det er mulig for pårørende å bruke sosiale medier for at flere familiemedlemmer kan være med under besøket. Forutsetter at den enkelte selv administrerer dette. For å gjøre gjennomføringen av besøkene mulig settes besøkstiden til en halv time hver gang.  

Retningslinjene vil være ulike 

  • For pasienter med alvorlig og langt kommen sykdom som er sengeliggende 

  • For pasienter som kan sitte i rullestol eller gå innendørs 

  • For pasienter som kan bevege seg utendørs 

For pasienter med alvorlig og langt kommen sykdom som er sengeliggende, legges det opp til at pårørende kan besøke vedkommende på pasientrommet.  

For pasienter som kan sitte i rullestol eller gå innendørs, tilrettelegges det for besøksrom på storavdelinga, med direkte inngang utenfra. Hovedinngangen benyttes ikke. Beboeren vil bli hjulpet dit av personalet etter avtale. Personalet som tar imot de besøkende vil ha med besøksprotokoll, og spørreskjemaet, som skal gjennomgås og underskrives før besøket gjennomføres. 

For pasienter som kan bevege seg utendørs, vil det også kunne avtales å møtes utendørs i tilrettelagt område. 

Rullestoler og ganghjelpemidler som benyttes i ren sone inne, kan ikke tas ut og inn igjen uten særskilt rengjøring. 

Tar forbehold om at tilpasningene endres dersom smitterisikoen endres.

 

Lavangsheimen