Lavangen kommune har startet arbeidet med å lage en handlingsplan for eldreformen Leve hele livet.
Handlingsplanen har tittelen Leve hele livet i Lavangen.

Bakgrunnen for arbeidet er: - Leve hele livet - Meld.St.15 (2017-2018)
- Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 - Lavangen kommune
- Kommunestyrets vedtak 16.12.2021, sak 070/21: 

  1. Lavangen kommune utarbeider handlingsplan for kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» 
  2. Kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanen og Folkehelseplanen legges til grunn for arbeidet. 
  3. Planen skal være tverrsektoriell og gi føringer for hele organisasjonen. 
  4. Administrasjon skal legge til rette for medvirkningsprosess med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger 
  5. Planen legges frem for kommunestyret for endelig behandling innen utgangen av 2. kvartal 2022.

Lavangen er med i nettverket Senteret for et aldersvennlig Norge.

Planens arbeidsgruppe:  PRO-leder Norunn Johansen Kommunedireketør Erling Hanssen  Bib.sjef/rådgiver Anne Strømmesen

Vi ønsker innspill til handlingsplanen.
Vi skal invitere til møter, og vi deltar gjerne på møter (f.eks. medlemsmøter) vi blir invitert til.

 

Ta kontakt/send mail:
PRO v/Norunn Johansen, tlf. 911 90 878 og e-post norunn.johansen@lavangen.kommune.no