Kartverket har 03.10.2017 - etter tilrådning fra kommunestyret  -  vedtatt
følgende 4 stedsnavn i kommunen:

Stedsnavn
Navn navn på merknad

Sneveibakkan

bakke primærnavn
Fossbakken gårdnr. 64  
Nordre Fossbakken                    bruk 64/1  
Fossbakken søndre bruk 64/2  

 

Lavangen kommunestyre vedtok 20.04.2017 sak 17/17 følgende navn på veier og boligfelt  

Veinavn
Navn navn på merknad
Sneveibakkan boligfelt erstatter navnet Sneverbakkan
Sneveien vei erstatter navnet Sneverbakkveien
General Fleischers vei vei (korrigert  skrivefeil)
Nesveien vei erstatter navnet Nessveien
Søndre Fossbakkveien vei erstatter navnet Søndre Fossbakk
     

 

Kommunen ordner nye skilt på veiene, og endrer navnene i matrikkelen.  Adresseendring vil da automatisk gå til Skatteetaten (folkeregisteret), Posten, banker,
forsikringsselskap og andre som automatisk mottar endringsdata fra matrikkelen (eventuelt via leverandører).
Huseiere/innbyggere som blir berørt må selv informere andre kontakter om endring av adressen/veinavnet.

Har du spørsmål  om denne saken kan du ta kontakt med Astafjord Kart- og oppmåling tlf. 77 02 18 32, eller Lavangen kommune v/ teknisk etat.