Planutvalget vedtok i møte 14.02.17, sak 9/17 å legge forslag til reguleringsplan for detaljplan Aa Gård ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget omfatter del av eiendommene gnr 57 bnr 3 og 25 m.fl.

Hensikten med planen er å regulere området til hytteformål.

Planforslaget sendes nå ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i tiden 29.03.17-10.05.17.

Planforslaget er tilgjengelig her og i kundemottaket på Servicebygget.

Grunneiere, rettighetshavere og offentlige instanser varsles ved egen ekspedisjon.

Merknader til planen sendes skriftlig innen 10. mai 2017 til: Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll eller som e-post til;  servicelav@kommuneportal.no