Fra 1. august 2020 ble det tatt inn en ny bestemmelse i forskrift til opplæringslova hvor det gis rett til redusert foreldrebetaling på SFO for barn i 1. og 2. klasse. Denne er fra 1. august 2021 utvida til å gjelde 1.-4. klasse.

For å kunne få reduksjon kreves:

 1. Foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året i henhold til ligningsoppgave, eller
 2. Det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

August er en av 2 betalingsfrie måneder for SFO-plass. For å kunne få reduksjon i foreldrebetalingen for september 2021 er søknadsfristen 20. september 2021.
Ved søknad senere gjelder reduksjonen fra påfølgende måned etter at søknaden er innlevert.  

NB: Det må søkes for hvert skoleår.

NÆRMERE OM ORDNINGEN OG SØKNADEN

Beregningsgrunnlag:

 • Foresatt som søker må ha samme adresse i folkeregisteret som barnet.
 • Det er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktige kapitalinntekt som legges til grunn.
  • Med husholdning mener en ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboer regner en to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor foreldrene adskilt og har delt omsorg, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme adresse i folkeregisteret som barnet.

Dokumentasjon:

 • Søker må legge ved siste års skattemelding for seg selv og evt ektefelle/samboer
 • Hvis en har kapital- og personinntekter som ikke står på skattemeldinga må dette opplyses om og dokumenteres.
  (Dette kan være renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.
 • Dersom en har varig nedgang i personinntekten inneværende år og ønsker det lagt til grunn, må en dokumentere all inntekt fram til søknadstidspunktet, med lønnslipper e.l. samt sette opp oversikt over forventa inntekt resten av året.

Søknad:

Søknadsskjema for søknad om reduksjon i foreldrebetaling

 

Les også:

Forskrift til opplæringsloven om reduksjon i foreldrebetaling

Utdanningsdirektoratets omtale om ordningn for reduksjon av foreldrebetaling