2.juli 2020 kom en endring i forskrift til opplæringsloven som medfører at foresatte til elever på 1. og 2.trinn kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO grunnet lav inntekt.

Forskriftsendringen finner dere her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492

Kapittel 1B. Skolefritidsordninga § 1B-1.

Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt  skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

Søknadsfrist: 1. september 2020. Blir det søkt etter 1. september, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Det gis ikke reduksjon for kostpenger.

Kommunens elektroniske søknadsskjema kan fylles ut her.