Situasjonsoppdatering lokalt:

· Pr. 14. mars er det fremdeles kun bekreftet 2 personer med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise.

· Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen, Lavangen og Ibestad.

Alle innbyggere bes lese informasjon om tiltak som følger i den videre tekst. Tiltakene er i tråd med nasjonale føringer, og i noen tilfeller strengere etter lokalt vedtak jf. smittevernlovens kapittel 4, 5 og 7.

 

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

 

Nye karantene- og testbestemmelser fra Helse- og omsorgsdepartementet 14.03.20

§ 1.Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

Lokalt gjelder at personer i karantene ikke skal oppsøke butikker.

Lokalt gjelder at personer som har oppholdt seg i smitteutsatt område, nasjonalt(i øyeblikket gjelder dette Oslo, Viken, Bergen mfl.) eller internasjonalt skal i karantene. Her må den enkelte bruke fornuft og velge den sikre løsningen frivillig. Det vil etter hvert være tilnærmet umulig å regulere hvert enkelt område nasjonalt som skal omhandles av karanteneplikt.

§ 2.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

§ 3.Isolering

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Personer som har symptomer ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering.

 

Forskriften har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. februar 2020

 

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt helsepersonell og visse pasientgrupper som får luftveissymptomer. Dette kan bli endre når flere prøver blir tilgjengelig.

 

Endrede retningslinjer for testing covid-19, følgende skal testes:

· Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus

· Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

· Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

· Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokalt legekontor

· Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

· Øvrige testes ikke

 

Hvordan skaffe seg mat og nødvendige tjenester ved hjemmekarantene:

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte i prioritert rekkefølge:

1. Be om assistanse fra naboer/familie

2. Be om assistanse fra venner/bekjente

3. Be om støtte/hjelp fra Lavangen kommune

 

Følgende tiltak som er iverksatt gjelder fremdeles:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

1. Barnehager

2. Barneskoler

3. Ungdomsskoler

4. Videregående skoler

5. Universiteter og høyskoler

6. Andre utdanningsinstitusjoner.

 

Skoler og barnehager stenges til 26. mars, i første omgang. Det vil fra uke 12 bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen.

 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig barn i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

 

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

1. Kulturarrangementer

2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

4. Treningssentre

5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

6. Svømmehaller, badeland og liknende

 

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling:

 

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

2. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.

 

Helsepersonell som omfattes av forbudet:

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

 

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

 

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt:

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket.

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

 

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.

2. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.

3. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes.

4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.

5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.

8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.

10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.

12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

13. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet der vi møtes flere personer.

14. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.

15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

 

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

 

Egen kommunal Korona informasjonstelefon er opprettet. Tlf: 400 07 218.

Telefontid: Hverdager 0800 - 15.00 og 1000 – 1500 i helg. Bemannet av helsepersonell.

Nasjonal Koronatelefon 815 55 015.

Kommunal vakttelefon/Situasjonssenteret i Salangen er foreløpig bemannet 08.00 – 16.00 hverdager og helg 10.00 - 16.00 på telefon 77 17 20 00.

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Kommuneledelse er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibesta