Vi innleder med en kort presentasjon av utkast til samfunnsplanen og legger deretter opp til småbord-diskusjoner om innholdet, slik at du kan gi oss dine innspill til planen. Vi serverer kaffe og litt å bite og håper på masse ulike ønsker og ulike innspill. 

 

Lavangen kommune har vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 og kommunal planstrategi for 2021 og 2024. (link).  Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel inneholder et kunnskapsgrunnlag som gir et bilde av situasjonen i Lavangen nå og også i kommende år. 

Administrativ og politisk ledelse har nå  jobbet med kommuneplanens samfunnsdel i 2020-21.   Arbeidet ferdigstilles i løpet av høsten 2021 en del forsinket som en følge av utfordringer med å få avviklet møter osv., på grunn av Covid-19 pandemien. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan og dekker alle kommunens roller, samfunnsutvikling, tjenesteyting, forvaltning, myndighet, arbeidsgiver og eier av grunn og infrastruktur.  Planen peker på ulike strategier og veivalg som vil kunne bidra til å videreutvikle Lavangen samfunnet til som et godt bosted. 

Vi er interessert i å høre hva du mener om det forslaget til kommuneplanens samfunnsdel som foreligger per dd. og inviterer til folkemøte:

 

Mandag 18 oktober fra kl. 18.00 - 21.00 i Lauvhallen. 

(Endret fra ​14. oktober )

Vi legger til rette for en kort presentasjon av de ulike satsingsområdene og inviterer etter dette de fremmøtte til å komme med sine innspill på planen. Vi plasserer ut småbord i en del av hallen slik at folk kan sette seg sammen og diskutere planen før de kommer med sine innspill.  Vi sørger i tillegg for kaffe/te og noe å bite i til de som ønsker å delta.  

 

 

Dine synspunkter på det foreliggende planutkastet er svært viktig for oss i det videre arbeidet. 

 

Vell møtt!

Ordfører Hege Rollmoen