Valgdagene for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag den 13. september 2021.
I Lavangen er det i tillegg valgdag søndag 12. september 2021.

 

09.07.21: Manntallet er nå lagt ut til gjennomsyn på Servicebygget, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.

 

Smittevern og valg
Valget i Lavangen vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. I følge regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet, må vi gå ut fra at det fortsatt vil være smitteverntiltak.

For å stemme ved stortings- og sametingsvalget må du ha stemmerett
Manntallet vil bli utlagt til ettersyn så snart som mulig etter 30. juni på servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted.

Klage over feil i manntallet sendes valgstyret i Lavangen, Nesveien, 9357 Tennevoll.

Tidligstemme fra 1. juli
Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. Velgere som ønsker å tidligstemme kan henvende seg:
 - på servicekontoret på Tennevoll. Ta kontakt med kommunen på telefon 922 11 415 eller e-post: postmottak@lavangen.kommune.no

Forhåndsstemme fra 10. august
Fra og med 10. august til og med 10. september kan du forhåndsstemme i alle valglokaler i hele landet.
I Lavangen kan du stemme på alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl 14.00:
o På servicekontoret på, servicebygget på Tennevoll.
o På Lavangsheimen og omsorgsboligene avholdes forhåndsstemmegivning torsdag 9. september, fra kl 1100-1400.

Alle med stemmerett kan forhåndsstemme, du trenger ikke ha en spesiell grunn. Husk legitimasjon.

Hvis du stemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Det er ikke mulig å stemme flere ganger. Hvis du har forhåndsstemt kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom, uførhet, karantene eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er fredag 10. september klokken 10.00.

Ta kontakt med kommunen på telefon 922 11 415 eller epost: postmottak@lavangen.kommune.no dersom du ønsker å stemme hjemme.

Stemme på valgdagene
Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Lavangen kommune kan du i tillegg stemme søndag 12. september på Lavangen skole, kantina.

Valglokalets åpningstider:
· søndag 12. september 2021 fra kl 14.00 til kl 19.00.
· mandag 13. september 2021 fra kl 10.00 til kl 19.00.

På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Husk legitimasjon
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Vi anbefaler alle til å ta med valgkort. Du må ikke ha valgkort for å stemme, men vi anbefaler å ta det med da det sparer deg for tid. Valgkortet er ikke gyldig legitimasjon. Du må framvise gyldig legitimasjon for å avlegge stemme. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Skyss til valglokalet
Velgere som har behov for skyss til valglokalet mandag den 13. september gir melding til servicekontoret innen mandag den 13. september kl 1000. Tlf.nr. 922 11 415.

Du får valgkortet ditt digitalt
Ved stortingsvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

Sametingsvalget 2021
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i sametingets valgmanntall. Du kan lese mer om stortingsvalget og sametingsvalget på kommunens hjemmesider og på www.sametinget.no

Valgstyret i Lavangen

---------------

Stuoradikki- ja Sámedikkiválga 2021 lea čakčamánu 13.b. dii. 10:00 – 19:00.
Loabágis lea maiddá válga čakčamánu 12.b. dii. 14:00 – 19:00.

Leat go don jienastuslogus?

Jienastuslohku biddju geahčadeapmái maŋŋel geassemánu 30.b suohkanguovddážis, bálvaluskantuvrras, Deannjás.

Sámedikki jienastuslohku biddju maiddái geahčadeapmái seamma báikái.

Sáhttá váidit jienastuslogu boasttuvuođaid. Váidda sáddejuvvo: Loabága válgastivrii, Nesveien 7, 9357 Tennevoll.

Árrajienasteapmi suoidnemánu 1.b rájes

Jienasteaddjit geat háliidit jienastit áigodagas suoidnemánu 1.b rájes gitta borgemánu 9.b rádjai, sáhttet váldit oktavuođa suohkaniin ja soahpat áiggi jienasteapmái. Sáhtát váldit oktavuođa man fal gielddain Norggas. Muitte váldit mielde legitimašuvnna mas lea govva go galggat jienastit.

Váldde oktavuođa suohkana bálvaluskantuvrrain Deanjás jos háliidat árrat jienastit: riŋge telefonnummara 922 11 415 dahje sádde e-poasta postmottak@lavangen.kommune.no

Ovdagihtiijienasteapmi álgá borgemánu 10.b

Don sáhtát ovdagihtii jienastit borgemánu 10.b rájes gitta čakčamánu 10.b rádjai, juohke árgabeaivvi dii. 0900 – 1400, bálvaluskantuvrras Deanjás.

Loabáksiiddas lea ovdagihtiijienasteapmi duorastaga čakčamánu 9.b dii. 1100 – 1400.

Siiddas/ruovttus jienastit?

Ohcan vai beasat jienastit siiddas/ruovttus (vai eará sajis gos leat maŋimus vahku ovdal válgga) ferte leahkit válgastivrra gieđas ovdal čakčamánu 10.b. 2021 dii. 10:00.

Váldde oktavuođa suohkana bálvaluskantuvrrain Deanjás jos háliidat siiddas/ruovttus jienastit: riŋge telefonnummara 922 11 415 dahje sádde e-poasta postmottak@lavangen.kommune.no.

Jienastit válgabeaivvi
Válgabeaivi lea čakčamánu 13.b.2021, dii. 1000 – 1900.
Loabágis sáhtát maiddá jienastit beaivvi ovdal, čakčamánu 12.b.2021, dii. 1400 – 1900.
Jienastanbáiki: Loabága skovlá kantiinna.
Válggat čađahuvvot gustovaš njoammunsuddjennjuolggadusaid ektui.

Loabága válgastivra