.

Oppdatering 16.03.2021

Kokepåbudet er opphevet! 

Teknisk etat

Oppdatering 04.03.21

Etter påkobling til det nye anlegget søndag fungerer alt bra, tilsiget i elva er stabilt og alle skal nå ha vann.

Minner om at det er fortsatt kokepåbud 

Teknisk etat

Deler av Tennevoll stengt tirsdag formiddag

Deler av Tennevoll. Området ved Teigland/deler av Bakkan - Bakkestad - Hågen - deler av Lyngmoen stenges i morgen 02.03.2021 kl 08.30 - 12.00 på grunn av reperasjon. 

Minner om at det fortsatt er kokepåbud, selv om vi er koblet på ordinært vannanlegg.

Teknisk etat 

Informasjon fra kommunedirektøren søndag 28.02 kl 18.45:

Det jobbes nå med å fase inn det nye anlegget i tilknytning til Hesjevikelva. Dette gjøres etter at en inspeksjon i anlegget viser at tilsiget nå er tilstrekkelig til å ta det i bruk igjen. Det vil ta en del tid før våre abonnenter igjen har vann i kranene.  
 
Vi gjør oppmerksom på at man i forbindelse med at det nye anlegget nå tas i bruk etter en lengre periode uten produksjon vil
kunne oppleve at vannet i en startperiode er misfarget som en følge av at avsetninger i rørene rives løs.  Det må i tillegg påregnes betydelige driftsforstyrrelser som en følge av mye luft i systemet.
Vi gjør oppmerksom på at kokepåbudet videreføres som en følge av at renseanlegget ikke vil bli satt i drift før tidligst i løpet av morgendagen.   
 
Med hilsen 

 Lavangen kommune/Loábaga suohkan

Erling Hanssen 

Kommunedirektør

Informasjon fra kommunedirektøren søndag 28.02 kl 14.30:

Våre mannskaper har i forbindelse med en inspeksjon av anlegget oppdaget at et stort sørpeskred inn mot anlegget har ført til skader. 

Sugeslangen i den etablerte inntaksdammen er ute av posisjon.  


Anlegget må som en følge av dette stenges mens skadene utbedres. 

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta før det er mulig å starte anlegget igjen. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Med hilsen 
 
Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen 
Kommunedirektør

 

Informasjon fra kommunedirektøren søndag 28.02:

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere av våre abonnenter har problemer med levert mengde og tykk. Dette gjelder i første omgang for de som er bosatt i høyereliggende områder. 

Våre mannskaper har vært ute for å sjekke anlegget i Sandneselva og det er ingen indikasjoner på at noe er galt. Årsaken til at de som er bosatt i høyereliggende strøk enten er fri for vann, har svært lite vann og lavt trykk er at forbruket er høyere enn det som nødanlegget er i stand til å levere. 

Ber om at alle bruker så lite vann som mulig for å bidra til at også de som bor i høyereliggende strøk får vann. 

De som eventuelt har bruk for vann og har behov for bistand bes ta kontakt på telefon 412 38 876

 

Med hilsen 
 
Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen 
Kommunedirektør

Informasjon fra kommunedirektøren 24.02 kl 13.00:

Vi har fått informasjon om at abonnenter i høyereliggende områder i deler av døgnet har svært ustabil eller manglende vanntilførsel.   

Årsaken til dette er et høyt forbruk og utfordringer i Sandneselva med å klare å levere vannmengde og trykk nok til å dekke løpende forbruk. 

Vi ser at situasjonen bedrer seg etter hvert som forbruket avtar på kvelden/natta. Abonnenter i høyereliggende områder vil oppleve dette som driftsforstyrrelser. Denne situasjon forventes å vare i flere dager.

 Lavangen kommune vil dersom noen har behov for det kunne tilby å hente vann. Henvendelse vedrørende slike behov rettes til servicekontoret på dagtid, mob.nr. 922 11 415, eller på ettermiddag/kveld til ordfører på mob.nr. 412 38 876.

 Det jobbes parallelt med å undersøke muligheten for å åpne for å levere vann til deler av kommunen fra det ordinære vannverket. Inspeksjoner de siste dagene viser at det er tilsig til dammen, men per. dd for lite til å starte produksjon.  Vi håper at den meldte perioden med høyere temperatur og nedbør i form av regn vil bedre muligheten for å kunne starte produksjonen der. 

 Vi oppfordrer alle våre abonnenter til å ikke bruke mer vann enn strengt nødvendig. 

Det er fortsatt slik at det vannet som leveres må kokes før det benyttes som drikkevann. 

 

 

Erling Hanssen
Kommunedirektør

Vannstenging 23.02.21 kl 09.30:

På grunn av arbeid blir vannet stengt fra kl 10.00 og ca 4 timer

Teknisk etat

Vannstenging 22.02.21 kl 09.00:

På grunn av vedlikehold blir vannet stengt fra kl 09.30 ca to timer. 

teknisk etat

Informasjon fra kommunedirektøren 16.02.21 kl. 09.00:

Situasjonen er per dd. slik at de fleste kundene på det kommunale vannverket får vann.  Levert trykk og mengde er under det som er normalt. Det er fortsatt slik at vi har utfordringer med å levere vann til Spansgårdsstigninga. Vi har i tillegg noen utfordringer med ledningsnettet som leverer vann til kunder i området Lyngmoen.  

Utfordringer som bidrar til den ustabile leveringssituasjonen. 

 • Utfordringer med strømforsyningen til pumpen i Sandneselva. For lite spenning på strømmen inn fører til at det ikke er mulig å hente ut full effekt på pumpen. 
 • Problemer med at vannstrengen til Spansgårdsstigninga brytes ved for lavt trykk.
 • Mulig vannlekkasje i området Lyngmoen som fører til leveringsproblemer i dette området. Lekkasjen er vanskelig å lokalisere som en følge av snøfallet.  

Iverksatte til tak for å løse utfordringene.

 • En ny og mer robust pumpe er bestilt som erstatning for den som er plassert på nødanlegget i Sandneselva. 
 • Det er i tillegg bestilt en pumpe som skal pumpe vann opp til den pumpen som er plassert nedenfor Spansgårdsstigninga boligfelt.  Denne løsningen vil forhåpentligvis eliminere problemene med hyppig bortfall av vann for beboere i dette området. Dette vil ta lang tid å få på plass som en følge av at det må etableres en ny kum på egnet plass. Ny kum og pumpe er bestilt.  
 • Kunder i Spansgårdsstigninga får levert vann via en vanntank med tilhørende pumpe som drives av en traktor. 
 • Det jobbes for å få lagt frem en ny og mer stabil strømforsyning til det etablerte nødanlegget i Sandneselva. Lavangen Elektro er allerede i gang med denne jobben. Det vil ta noen dager før vi er klar til å installere den nye pumpen med ny strømforsyning og tilhørende ledningsnett med større dimensjoner, som vil bidra til en mer stabil leveringssituasjon.  
 • Det er gjort en omkobling i området Lyngmoen som gjør at det nå er få kunder som ikke har vann. 

Velger i tillegg å informere om noen positive ting relatert til våre vannutfordringer.  

 • Det er vann nok i elven til å dekke et behov tilsvarende normalforbruket per døgn.  
 • Det er etablert et system med levering av vannprøver en gang per uke for å ha løpende kontroll med vannkvaliteten. 
 • Vannprøver viser at vannet i Sandneselva er av en god kvalitet og i tillegg er helt rent. 

 Det er imidlertid viktig nok en gang å påpeke at alle anmodes om å bruke så lite vann som mulig.

 

Kokepåbudet opprettholdes som en følge av at vannet ikke går gjennom et renseanlegg før det pumpes ut til våre kunder. 

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Vannet stenges 12.02.21 kl. 08.50:

Hei alle sammen. 

Må beklageligvis orientere dere om at vi må stenge vanntilførselen for kunder på det kommunale vannverket.  Vannverket stenges frem til kl. 12.00 i dag for å få gjort utbedringer på den etablerte fangdammen i elva. 

Vi har utfordringer med for varierende vannstand i den fordypningen der inntaket til pumpeanlegget er plassert.  Årsaken til dette er at for store vannmengder passerer fangdammen. Våre mannskaper vil gjøre tiltak for å redusere den vannmengden som lekker gjennom fangdammen. 

For lav vannstand fører til at for lite vann pumpes ut i anlegget med den konsekvensen at trykk og levert mengde blir varierende. 

Kunder i lavereliggende strøk vil ikke bli uten vann, men vil oppleve betydelig lavere trykk og levert mengde. Kunder i høyereliggende områder må påregne å være uten vann så lenge arbeidene pågår.  

Etter at arbeidet er avsluttet vil det ta tid før alle får vannet tilbake.  Forbruk i lavereliggende områder reduserer vannstanden i anlegget mens det er stengt.  Det kan erfaringsmessig ta flere timer før anlegget er fylt opp og alle igjen har vann i kranen. 

Oppfordrer alle våre kunder til å bruke så lite vann som mulig i det aktuelle tidsrommet for å bidra til at  vannnivået i anlegget reduseres så lite som mulig. 

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

 

Informasjon fra kommunedirektøren 10.02.21 kl. 13.00:

De fleste av dere har sikkert oppdaget at leveransen av vann til våre abonnenter etter etableringen av nødanlegget i Sandneselva ikke alltid er slik vi ønsker den skal være. Siste oppdaterte informasjon går ut på at abonnenter i høyereliggende områder av kommunen ikke har vann eller en svært ustabil leveringssituasjon.

Det er flere årsaker til at vi har hatt/har problemer med å få etablert en stabil leveranse av vann til alle våre kunder fra nødanlegget i Sandneselva. 

Utfordringer som bidrar til den ustabile leveringssituasjonen:

 • Vannlekkasje oppdaget på ledningsnettet til gamle Tennevoll vannverk. Oppdaget mandag og jobbet med tetting i går. 
 • Utfordringer med strømforsyningen til pumpen i Sandneselva. For lite spenning på strømmen inn fører til at det ikke er mulig å hente ut full effekt på pumpen. 
 • For lav vannstand i den etablerte oppdemmingen der inntaket til pumpen er plassert.  Vannet lekker gjennom - løses ved å legge duk.
 • Problemer med at vannstrengen til Spansgårdsstigninga brytes ved for lavt trykk.

Iverksatte tiltak for å løse utfordringene:

 • Lekkasjen på Tennevoll er tettet. 
 • En ny og mer robust pumpe er bestilt som erstatning for den som er plassert på nødanlegget i Sandneselva. 
 • Det er i tillegg bestilt en pumpe som skal pumpe vann opp til den pumpen som er plassert nedenfor Spansgårdsstigninga boligfelt.  Denne løsningen vil forhåpentligvis eliminere problemene med
  hyppig bortfall av vann for beboere i dette området. Dette vil ta lang tid å få på plass som en følge av at det må etableres en ny kum på egnet plass. 
 • Arbeidet med å legge duk i "demningen" er fullført og vil bidra til en mer stabil leveringssituasjon. 
 • Det jobbes for å få lagt frem en ny og mer stabil strømforsyning til det etablerte nødanlegget i Sandneselva. Troms Kraft er allerede i gang med denne jobben. 

Velger i tillegg å informere om noen positive ting relatert til våre vannutfordringer: 

 • Det er vann nok i elven til å dekke et behov tilsvarende normalforbruket per døgn.  
 • Det er etablert et system med levering av vannprøver en gang per uke for å ha løpende kontroll med vannkvaliteten. 
 • Vi har fått svar på prøver som viser at vannet i Sandneselva er av en god kvalitet og i tillegg er helt rent. 

 Det er imidlertid viktig nok en gang å påpeke av alle anmodes om å bruke så lite vann som mulig.

Kokepåbudet må opprettholdes som en følge av at vannet ikke går gjennom et renseanlegg før det pumpes ut til våre kunder. 

 

Med hilsen
Erling Hanssen
kommunedirektør

 

Lekkasje på hovedledningsnettet 09.02 kl 14.20:

Det er lokalisert lekkasje på hovedledningsnettet på Tennevoll, det arbeides nå på stedet. Går alt greit, regner vi med å ha utbedret lekkasjen i løpet av dagen. Det soneavstenges og ingen abonnenter vil i utgangspunktet bli berørt av arbeidet som pågår

Teknisk etat

Fortsatt driftsforstyrrelser 09.02. kl 09.05:

Det vil dessverre også i dag måtte påregnes driftsforstyrrelser og bortfall av vann i perioder. 

Det jobbes med saken

Teknisk etat

Driftsforstyrrelser 08.02 kl 20.15:

Det er driftsforstyrrelser og bortfall av vann. Abonnentene som bor høyest er fri for vann nå, de andre har svært dårlig trykk. 

Det jobbes med saken. 

Teknisk etat

vedrørende leveringssituasjonen i det kommunale vannanlegget 07.02.21:

Oppdatert informasjon kl. 13.30:
Da er arbeidet med å legge bedre til rette for en mer stabil vanntilførsel til inntaket til pumpen avsluttet. Det betyr at vi håper at dette tiltaket skal bidra til en mer stabil leveringssituasjon med større vannmengde og bedre trykk for våre abonnenter.
Ønsker å presisere at det fortsatt er viktig å ikke bruke mer vann enn strengt nødvendig. Kapasiteten på den pumpen vi bruker nå vil ikke kunne levere på en god måte ved høyt forbruk. Frosttapping er ikke tillatt.
Minner i tillegg om at det fortsatt er kokepåbud som en følge av at vannet ikke kjøres via et renseanlegg.  
 
Erling Hanssen
kommunedirektør
 
 
07.02.21 Kl. 11.35:
Vi har fortsatt utfordringer med å få levert vann til alle abonnenter på det kommunale vannverket. Årsaken til dette er at inntaksrøret til pumpen i perioder får for lav vannstand i den forsenkningen hvor den er plassert. 
 
Det ble i går gjort et forsøk på å legge til rette for en større forsenkning i elva hvor inntaktsrøret til pumpen er plassert. Etter at arbeidet var fullført fremstod det som om alt virket i tråd med plan.  Pumpen fikk tilstrekkelig med vann og trykket i svært liten grad luft inn i systemet. 
De fleste abonnentene på anlegget fikk vann i kranen med unntak av beboerne på Spansgårdsstigninga. 
 
Våre mannskapet har i dag inspisert anlegget i Sandneselva og ser at problemet med for lav vannstand i den forsenkningen der pumper står ikke er tilfredsstillende løst. Vannet renner for raskt videre og ytterligere tiltak planlegges for å unngå varierende og for lavt trykk på systemet. 
 
Det er svært sannsynlig at vi må stenge anlegget mens ytterligere utbedringsarbeider gjennomføres.  Vi kommer tilbake med mer informasjon og tidspunkt for stenging av anlegget når dette er klarlagt. 
 

Med hilsen
Erling Hanssen
kommunedirektør

 

 

 

Forstyrrelser/stengt levering av vann lørdag 06.02.21 kl. 13.30

MERK: På grunn av arbeid i Sandneselva blir vannet straks stengt noen timer.
Alle abonnenter oppfordres til å begrense bruken av vann noen timer fra kl. 13.30.

I Sandneselva arbeides det i dag med å lage en ny inntaksdemning - en demning av faste masser fra elva.
Arbeidet tar noe tid. Du må bruke minst mulig vann slik at det ikke tar så lang tid å levere til alle når arbeidet er ferdig i løpet av ettermiddag/kveld.

Informasjon fra kommunedirektøren 05.02. kl 21.40:

Hei alle sammen. 
 
En del av dere har sikkert allerede oppdaget at vanntilførselen har vært ustabil en stund. Abonnenter i høyereliggende strøk er nok allerede fri for vann i kranen. 
 
Årsaken til dette er at den isterskelen som var bygget rundt inntaket til pumpa har flyttet på seg slik at vannstanden har blitt for lav.  Pumpen er stoppet siden den i for stor grad dro luft. 
 
Våre mannskaper jobber med å fikse denne saken. Vi kommer tilbake med mer informasjon.   
 
 

Med hilsen
Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Lekkasje i boligfeltet 02.02. kl 14.00:

Vannet stenges i Kvitebergveien på Tennevoll i morgen, 3. februar fra kl 09.00. Dette pga tetting av lekkasje.

Teknisk etat

Informasjon fra kommunedirektøren 30.01. kl 10.10:

Vedrørende driftsproblemer på det kommunale vannverket:

Lekkasjen i Barnehageveien ble i natt tettet og arbeidet ble avsluttet kl. 00.30. Vi kjører nå vann ut i anlegget vi sjøledningen over til Soløy og har fått tilbakemeldinger om at abonnenter i lavereliggende områder har fått vann i kranen. Det er fortsatt slik at trykk og vannmengde er betydelig under det som er normalt. 

Abonnenter i Sneverbakkan, deler av Spansgården, Spansgårdsstigninga boligfelt og andre høyereliggende områder fortsatt er uten vann. Vi håper at flere får vann utover dagen når anlegget blir fylt opp.  

Det legges som en følge av dette opp til at de som har behov for det kan hente vann på Idrettshallen. Det vil i tillegg være mulig å dusje. Benytt hovedinngangen på Lauvhallen. 
Dette opplegget vil være åpent for bruk fra kl. 11.00 i dag og frem til k. 18.00. Ønsker man å benytte anlegget til å dusje må dette bestilles på forhånd for å unngå en opphopning av mennesker i disse Corona tider. 

Bestilling av dusjetid gjøres til Ordfører Hege Rollmoen på tlf: 412 38 876

Ønsker å presisere at det fortsatt er kokepåbud på det vannet som kommer i kranen. Ber i tillegg om at alle bidrar til å bruke så lite vann som mulig. 

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Informasjon fra kommunedirektøren 29.01. kl 21.00:

Hei alle sammen. 

Et flertall av abonnentene på det kommunale vannanlegget har ikke vann. Abonnenter fra Sandneselva og utover mot Røkenes har vann nå. Den viktigste årsaken til dette er at vi har flere lekkasjer på ledningsnettet. Forbindelsen ut på resten av nettet er stengt mens det jobbes med å tette lekkasjer.  

Lekkasjen i nærheten av Bernhardt Halvorsen på Idrettsveien er tettet. Det jobbes nå for å få tettet lekkasjen i Barnehageveien. Her er det avdekket at en hel 6- meters lengde har sprukket på langs.  

Det er i løpet av dagen i dag også tettet en mindre lekkasje i nærheten av eldreboligene.Vi har også avdekket at det har oppstått en lekkasje på forbindelsen til Røkenes men det er svært vanskelig å finne denne lekkasjen.Vi har i tillegg avdekket en lekkasje i en kum hvor sjøledningen over til Soløy ligger. Planen er nå å få lagt til rette for at vannet kan kjøres over fjorden via sjøledningen.  

Ønsker å presisere at vi har en svært vanskelig situasjon. Det er for tiden svært usikkert om vi har en mulighet til å få vann på nettet i løpet av kvelden/natten. Våre mannskapet er ute og jobber for å få saken løst. Det er viktig å presisere at situasjonen kan endre seg meget raskt.

Skulle det ikke bli mulig å få vann i systemet i løpet av natten planlegges det for å få etablert et opplegg hvor innbyggere som er uten vann kan komme for å hente i bøtter osv. Hvordan dette organiseres vil vi komme tilbake til.  

Vi legger til rette for å holde våre abonnenter løpende orientert om situasjonen.  

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Jobbes med lekkasjer 29.01. kl 14.30:

Fortsatt er det noen abonnenter som ikke har vann/ustabil vannforsyning. Det jobbes med vannproblemene. På grunn av lekkasjer er det lite trykk. Det sonestenges for å lete etter brudd, det fører til forstyrrelser. 

Slik vil det bli i dagene fremover. Det vil ikke komme oppdateringer, såfremt ikke noe ekstraordinært skjer. 

Teknisk etat

Fortsatt ustabilt/vannmangel pr. 28.01.21 kl 09.30

Fortsatt er det noen abonnenter som ikke har vann/ustabil vannforsyning. Dette skyldes flere hendelser senest sist natt hvor vi fikk et nytt rørbrudd i Barnehageveien.


Vi stenger nå vannet i Barnehageveien og holder det stengt i Idrettsveien på en slik måte at færrest mulig blir berørt, og inntil lekkasjene er tettet. Dersom alt går som planlagt blir det fritt for vann hos Fossli i Sneveibakken, og fortsatt for oppsittere i Idrettsveien -fra fotballbanen og oppover Idrettsveien.

 

Det er nå fortsatt fritt for vann i Spansgårdstigninga,  men vi regner med at de får vann når vi stenger som nevnt og etter at lekkasjene er tettet.

 

Pumpa i Sandneselva er fortsatt i drift ved hjelp av aggregatstrøm så der har vi en normal situasjon.

 

Videre har vi en hendelse i Liaveien hvor et par hus har mistet vannet trolig grunnet frosset vann. Vi er på tur for å tine vannet til disse abonnentene.

 

Teknisk etat
 

Pumpestasjon krever mer strøm - Onsdag 27.01.2021 kl 14.10:

Det er fortsatt problem med vannforsyninga og det er nå klart at det skyldes for lav spenning i den kabelen som er ført frem til den midlertidige pumpestasjon. Det fører i sin tur til at pumpestyringa ikke fungerer som den skal.

For å få dette til vil vi etablere aggregatstrøm frem til den nyetablerte strømforsyninga leverer nok strøm med riktig spenning. Dette regner vi med å ha på plass etter kl. 16:00 i dag.

Frem til aggregatstrøm er etablert kjører vi pumpa manuelt slik at det ventes å være vann på nettet i løpet av ca. 1 time.

Troms Kraft er ventet til Lavangen i morgen for å se om det er mulig å øke spenninga slik at vi kan drifte pumpeanlegget med permanent strømforsyning.

Når det gjelder abonnenter i Idrettsveien jobber vi med å lokalisere rørbruddet. En løsning her ventes å være på plass i løpet av ettermiddagen/kvelden i dag.

 

Teknisk etat

Dårlig trykk - Onsdag 27.01.2021 kl 12:15;

Et betydelig antall abonnenter på det kommunale vannverket har fortsatt ikke fått vann i kranen. Årsaken til dette er at den elektriske pumpen som ble installert sent i går kveld ikke leverer trykk og vannmengde i tråd med oppgitte spesifikasjoner. Utfordringen synes å være manglende kontroll på styringa av den pumpen. Vår leverandør, Flygt, er satt på saken og jobber med å finne ut hva som er problemet.

Frem til i går kveld kl. 23.00 ble en brannbil med påmontert pumpe benyttet til å pumpe vann fra Sandneselva og over i det kommunale ledningsnettet. Dette arbeidet ble avsluttet i tråd med annonsert stopp. 

Kl. 23.00 fikk vi informasjon om en betydelig lekkasje på hovedledningsnettet på Tennevoll ikke langt fra idrettsveien. Personell fra teknisk arbeider med å lokalisere lekkasjen og få denne fikset. Om alt går greit regner vi med å ha utbedret og tettet lekkasjen i løpet av dagen.

Det er og vil være driftsforstyrrelser på nettet inntil vi får kontroll på situasjon. Vi leverer for tiden for lavt trykk og mindre vann enn normalt. 

 

Med hilsen

Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Nattestengt - Tirsdag 26.01.2021 kl 15.15:

Det jobbes med en permanent (midlertidig) løsning, men det må påregnes at vannet vil bli stengt i natt - i tidsrommet 23.00 - 06.00 

Informasjon fra kommunedirektøren - Tirsdag 26.01.2021 kl 09.30:

Hei alle sammen.  

Går ut i fra at dere alle har fått med dere at vi for tiden er inne i en litt vanskelig situasjon i forhold til å kunne levere vann til alle abonnenter på det kommunale vannanlegget. Det nye vannanlegget i tilknytning til Hesjevikelva ble etablert for å legge til rette for å kunne levere en bedre vannkvalitet og i tillegg bli kvitt utfordringene med manglende tilsig på vinteren i perioder med lite nedbør og lave temperaturer. 

Under forarbeidet med vannprosjektet ble det gjort intervjuer med lokalkjente som unisont meldte tilbake at de ikke kunne huske at Hesjevikelva hadde vært uten vann.  Nå er vi i den situasjonen at det umulige har blitt realitet. Tilsiget i vannanlegget er så lite at vi har besluttet å stenge anlegget i frykt for at lav vannstand skal føre til at viktige komponenter fryser i stykker.

Det ble i løpet av dagen i går gjort en betydelig innsats for å få etablert en nødløsning i tilknytning til Sandneselva, som fortsatt har en grei vannføring.  Mannskaper fra teknisk etat har med bistand fra Lavangen Maskin og brannmannskapene etablert en pumpestasjon ca. 100 meter over flomålet på Sandnesodden. Den gamle brannbilen brukes til å pumpe vann over til en vannkum 60 - 70 meter unna elven. De fleste abonnentene på det kommunale vannverket fikk vann rundt kl. 18.00 i går. 

Det ble i går besluttet at pumpingen av vann via reserveløsningen skulle opprettholdes til kl. 01.00 for så å bli gjenopptatt kl. 06.00 i dag tidlig slik at alle skulle kunne få gjort sitt morgentoalett med vann i kranen.  Vi har fått informasjon om at lave temperaturer bidro til at leveransen av vann ut på nettet i dag tidlig ble forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette beklager vi og gjør tiltak for å hindre at vi skal oppleve de samme problemene igjen. 

Det vil utover dagen i dag bli jobbet med å få på plass en mer permanent nødløsning i tilknytning til samme elv, men basert på en elektrisk pumpe med tilstrekkelig kapasitet til å dekke løpende behov. Nødløsningen som har vært i drift fra i går ettermiddag er avhengig av at to mann til enhver tid er tilstede for å sørge for at systemet fungerer. En overgang til en elektrisk pumpe vil føre til et mer stabilt driftssystem som ikke er like avhengig av personell tilstede til enhver tid. Velger å rette en stor takk til alle som i går forlot andre planlagte gjøremål for å bidra med sin arbeidskraft slik at vi fikk vann i kranene. 

Det er i dag planlagt å sjekke ut om det virkelig er slik at tilsiget i Hesjevikelva har stoppet opp.  Dette gjøres ved å gå langs elva over dammen og bore hull i isen med jevne mellomrom for å sjekke om det er vann under. Bakgrunnen for dette er at det også kan være mulig at vannet som en følge av ispropper ikke renner dit det normalt gjør.  Et mulig tiltak, dersom man finner vann under isen er å bruke en gravemaskin for å lede vannet ned til dammen.  

Vi vil komme tilbake med mer informasjon før arbeidstid slutt i dag. 

 

Med hilsen
Lavangen kommune/Loábaga suohkan
Erling Hanssen
Kommunedirektør

Spar på vannet - Mandag 25.01.2021 kl 15.00:

Abonnenter oppfordres til å spare på vannet og avgrense forbruket til et minimum

Det er innført kokepåbud på drikkevannet. 

Teknisk etat

Vannmangel oppstått, kokepåbud - Mandag 25.01.2021 kl 11.00:

Det har oppstått vannmangel i det kommunale anlegget. Vannet i Hesjevik er frosset bort og anlegget er stengt. Kommunen jobber med å etablere alternativ vannforsyning fra Sandenselva. Vi håper å få alternativ vannforsyning opp å gå iløpet av dagen. Det betyr at det vil bli kokepåbud på drikkevannet. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Teknisk etat