Kommunestyret har i møte 07.04.2020, sak 21/20 bl.a. fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret forlenger vedtak om forebygging av koronasmitte – utvidede karantenebestemmelse etter innenlandsreiser sør for
    Nordland fylke i perioden 7.4. t.o.m. 13.4.20, jf. vedtak i F.-sak 27/20, som lyder slik:

«For å stoppe spredning av Covid-19 treffer formannskapet i Lavangen kommune følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d ) og kommunelovens § 11-8, som viderefører

og presiserer kommuneoverlegens vedtak av 24.3.20.

 

1. Alle som ankommer Lavangen kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3. Vedtaket gjelder per 31. mars 2020 etter innlandsreiser sør for Nordland fylke.

 

Vedtaket trer i kraft straks.

 

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.
     Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, m v.

b. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c. Fører og personell av vare-og passasjertransport, unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også
    personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre
    unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
    Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e. Barn som har delt bosted mellom to kommuner.

f. Det vil kunne bli gitt dispensasjon fra karantenereglene etter konkret vurdering.
 

Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.Vedtaket supplerer vedtak FOR-2020-03-15295 gjort av Helsedirektoratet om karantene ved utenlandsreise».