Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten.
Kommunedirektøren har ansvaret for:

 • Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes. Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap

Rådmannskontoret er saksforbereder og sekretariat for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre. Har også sekretariatsfunksjon for eldrerådet. Kommunedirektøren har det administrative arbeidet for ansettelsesutvalget.

Som Kommunedirektør i Lavangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

 

Erling Hanssen
kommunedirektør

 

Kommunedirektørens ledergruppe

arbeider sammen med kommunedirektøren om å videreutvikle kommunens organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.

 • Oppvekstsjef
 • PRO-leder Norunn Johansen
 • Teknisk sjef Albert Pedersen
 • Biblioteksjef Anne Strømmesen
 • Leder for Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter) Lars Joar Halonen
 • Nav Ståle Gabrielsen
 • Økonomisjef Bjørn Helge Aune
 • Leder ALR Sølvi Simonsen
 • Ass.rådmann/pers. sjef Ingrid Hammer