Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Tjenester A-Å
A B D M E F G H I J K L N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket

E
Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravferd
Gravplass
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - kjøp
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

M
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Matombringing
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie ved livets slutt
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksiner
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Språk Norsk - Norwegian